Tôi Là Ai Nếu Không Phải Là Một Người Hay Lo Lắng Và Suy Nghĩ Quá Nhiều?

23
1

For years, I longed to become less anxious. And now that I am, I’m confronted with a new worry: What if my anxiety was keeping me safe? My Life with OCD is an honest and courageous self-exploration of the triumphs and challenges of living with this condition. When I was young — around 6 or 7 — I would try to “protect” myself from disappointment by always anticipating the worst. I remember reasoning that if that worst-case scenario became a reality, I’d have the satisfaction of being right. If something better happened instead, I’d be then pleasantly surprised. Either way, I’d win. This thought pattern deepened as I grew up. Even now, I often find myself anxiously anticipating the worst to mentally protect myself from it. As a result, I panic for no reason: I get caught up in mental scenarios where I’m hurt in car accidents or natural disasters, or I’m the victim of a violent crime. I’ve tried not to engage in these thoughts, but when I do, I upset myself so severely that, at some point, it becomes difficult for me to function for the rest of the day. Living like this isn’t fun. So, a while back, I decided to seek help. That’s when I discovered that I have obsessive-compulsive disorder (OCD).

Trong nhiều năm, tôi đã khao khát trở nên bớt lo lắng hơn. Và bây giờ, tôi đang phải đối mặt với một nỗi lo mới: Điều gì sẽ xảy ra nếu nỗi lo lắng của tôi giữ cho tôi được an toàn? Cuộc sống của tôi với OCD là một cuộc tự khám phá trung thực và can đảm về những chiến thắng và thử thách khi sống với tình trạng này. Khi tôi còn trẻ – khoảng 6 hoặc 7 tuổi – tôi sẽ cố gắng “bảo vệ” bản thân khỏi thất vọng bằng cách luôn lường trước điều tồi tệ nhất. Tôi nhớ mình đã lập luận rằng nếu tình huống xấu nhất đó trở thành hiện thực, tôi sẽ hài lòng vì mình đã đúng. Nếu điều gì đó tốt hơn đã xảy ra, tôi sẽ rất ngạc nhiên. Dù thế nào thì, tôi vẫn luôn chiến thắng.. Suy nghĩ này ngày càng sâu sắc khi tôi lớn lên. Ngay cả bây giờ, tôi thường thấy mình luôn dự đoán những điều tồi tệ nhất để bảo vệ bản thân khỏi nó. Do đó, tôi trở nên hoảng loạn mà không có lý do: Tôi bị cuốn vào các kịch bản tinh thần mà tôi bị tổn thương trong tai nạn xe hơi hoặc thiên tai, hoặc tôi là nạn nhân của một tội phạm bạo lực. Tôi đã cố gắng không bám víu những suy nghĩ này quá nhiều, nhưng khi tôi làm vậy, tôi đã làm bản thân buồn bã đến mức, vào một thời điểm nào đó, tôi sẽ rất khó hoạt động bình thường cả ngày hôm đó. Sống như thế này thì không vui chút nào. Vì vậy, một thời gian trở lại đây, tôi quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ. Đó là khi tôi phát hiện ra rằng mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD).

Do I use anxiety to feel safe?

I often hear, “It’s always the thing you least expect that hurts you.” It’s the idea that hurt catches you off-guard, that life can be unpredictable. The core purpose of anxiety is to keep us safe. We feel anxious around people who scare us because we worry they’ll hurt us. We feel anxious about heights because we’re worried we’ll fall. We feel anxious when crossing a busy road because we’re aware of the danger. Even if our anxiety is misguided or disproportionate to the situation, its purpose doesn’t change: It’s about self-preservation. But my worries are about more than that. 

Tôi có sử dụng sự lo lắng để cảm thấy an toàn không?

Tôi thường nghe, “Những điều bạn ít mong đợi nhất luốn là thứ làm bạn tổn thương.”. Ý tưởng này có nghĩa rằng là  sự tổn thướng khiến bạn mất cảnh giác, rằng cuộc sống là điều chắng thể dự đoán trước được. Mục đích cốt lõi của lo lắng là giữ cho chúng ta an toàn. Chúng ta cảm thấy lo lắng khi ở xung quanh những người khiến chúng ta sợ hãi vì chúng ta lo lắng họ sẽ làm tổn thương chúng ta. Chúng ta cảm thấy lo lắng về độ cao vì chúng tôi lo lắng mình sẽ bị ngã. Chúng ta cảm thấy lo lắng khi băng qua một con đường đông đúc vì chúng ta nhận thức được sự nguy hiểm. Ngay cả khi sự lo lắng của chúng ta là sai lầm hoặc không phù hợp với hoàn cảnh, mục đích của nó vẫn không thay đổi: Đó là về sự tự bảo vệ bản thân. Nhưng những lo lắng của tôi còn nhiều hơn thế nữa.

I’m prone to magical thinking. On some level, I believe that my thoughts directly influence reality, even though I know that doesn’t make logical sense. Magical thinking is a cognitive distortion — a thinking pattern not based on evidence. It’s common among many people, including those with OCD. For me, magical thinking often looks a bit like believing in the law of attraction. But it also looks like the assumption that I can protect myself from harm just by worrying about it. There’s a part of me that thinks, “If I imagine myself being hijacked or stabbed, what’s the chance that it’ll actually happen? Pretty low, right?” I tell myself, it’s always the thing you least expect that hurts you, so I should expect everything bad in order to protect myself from it. As noted author Cormac McCarthy wrote, “If trouble comes when you least expect it, then maybe the thing to do is to always expect it.” My anxiety always expects trouble.

 

Tôi có khuynh hướng là một người mê tín. Ở một mức độ nào đó, tôi tin rằng suy nghĩ của mình ảnh hưởng trực tiếp đến thực tế, mặc dù tôi biết điều đó không hợp lý. Sự mê tín là một sự méo mó về mặt nhận thức – một kiểu tư duy không dựa trên bằng chứng. Nó phổ biến ở nhiều người, bao gồm cả những người bị OCD. Đối với tôi, sự mê tínthường giống như tin vào luật hấp dẫn. Nhưng nó cũng giống như giả định rằng tôi có thể tự bảo vệ mình khỏi bị tổn hại chỉ bằng cách lo lắng về điều đó. Có một phần trong tôi nghĩ, “Nếu tôi tưởng tượng mình bị cướp hoặc bị đâm, thì khả năng điều đó thực sự xảy ra là bao nhiêu? Khá thấp, phải không?” Tôi tự nhủ, những điều bạn ít mong đợi nhất luôn khiến bạn tổn thương, vì vậy tôi nên lường trước mọi chuyện tồi tệ để bảo vệ mình khỏi điều đó. Như tác giả Cormac McCarthy đã viết, “Nếu rắc rối xảy ra khi bạn ít mong đợi nhất, thì có lẽ điều cần làm là luôn mong đợi nó.” Sự lo lắng của tôi luôn mong đợi rắc rối.

Self-sabotage and not wanting anxiety to go away

As I found myself learning to cope with my anxiety, I realized that I often didn’t want to cope with it. Of course, I hate the feeling of being anxious. I hate constantly feeling like I’m in danger. And yet, I realized I needed to admit something to myself: Anxiety often feels “safe” for me. On some level, my mind wants to be anxious to feel safe. I knew many of the triggers for my anxiety were irrational thoughts. For example, I was often worried about being swept up in a hurricane, even though hurricanes don’t occur in my country. But some of my anxious thoughts, including my worry around fires, drowning, or homicide, seemed more rational. I used logical thinking to convince myself that the dangers did indeed exist. I used magical thinking to convince myself that my worries were a talisman against harm. This realization indicated that I had more work to do. I didn’t just have to learn to manage my anxiety — I needed to figure out why I didn’t want to manage it in the first place. I also had to consider whether I’ve self-sabotaged in the past. Did I pass up opportunities to get better because it meant giving up a sense of safety?

 

Tự hủy hoại bản thân và không muốn lo lắng biến mất.

Khi tôi thấy mình đang học cách đối phó với sự lo lắng của mình, tôi nhận ra rằng tôi đã từng không muốn đối phó với nó. Tất nhiên, tôi ghét cảm giác lo lắng. Tôi không muốn liên tục cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, tôi nhận ra rằng tôi cần phải thừa nhận một điều với bản thân: Sự lo lắng thường mang lại cảm giác “an toàn” cho tôi. Ở một mức độ nào đó, tâm trí tôi muốn lo lắng để cảm thấy an toàn. Tôi biết nhiều nguyên nhân gây ra sự lo lắng của tôi là những suy nghĩ phi lý trí. Ví dụ, tôi thường lo lắng về việc bị cuốn theo một cơn bão, mặc dù bão không xảy ra ở quốc gia của tôi. Nhưng một số suy nghĩ lo lắng của tôi, bao gồm cả lo lắng của tôi về hỏa hoạn, chết đuối hoặc giết người, dường như hợp lý hơn. Tôi đã sử dụng tư duy logic để thuyết phục bản thân rằng những mối nguy hiểm thực sự tồn tại. Tôi sử dụng tư duy ma thuật để thuyết phục bản thân rằng những lo lắng của tôi là một lá bùa hộ mệnh chống lại tác hại. Nhận thức này cho thấy rằng tôi còn nhiều việc phải làm. Tôi không chỉ phải học cách quản lý sự lo lắng của mình – tôi cần phải tìm ra lý do tại sao tôi không muốn quản lý nó ngay từ đầu. Tôi cũng phải xem xét liệu mình có từng tự phá hoại trong quá khứ hay không. Có phải tôi đã bỏ qua các cơ hội để trở nên tốt hơn vì điều đó đồng nghĩa với việc từ bỏ cảm giác an toàn?

Is anxiety a part of my identity?

I’m going to be honest with you: I don’t know who I am when I’m not anxious. Anxiety feels safe to me. This isn’t only because my OCD-fueled magical thinking tells me this anxiety is protecting me from harm. It’s also because anxiety is a part of my identity. I don’t remember a time when I wasn’t anxious. Even before I picked up the pattern of expecting the worst to avoid disappointment, I remember feeling worried all the time. Worry takes up a lot of mental and physical energy — especially for someone with OCD, whose worries and intrusive thoughts can lead to full-blown compulsions. Getting better means there’s a lot of “white space” in my mind, and this mental pause from worry feels uncomfortable to me. But my anxiety isn’t just a part of my own identity: It’s also been a part of how I relate to others. Like many other people with mental illnesses, I found solace in online spaces dedicated to mental health. I became friends with many people because we had our mental illnesses in common. Many people automatically associate me with post-traumatic stress disorder (PTSD) and OCD. As my symptoms have become more manageable, almost to the point of disappearing, I’ve become increasingly worried about how people will see me. Who am I if not an anxious person? 

Sự lo lắng có phải là một phần của danh tính của tôi?

Tôi sẽ thành thật với bạn: Tôi không biết mình là ai khi tôi không lo lắng. Lo lắng cảm thấy an toàn đối với tôi. Điều này không chỉ bởi vì sự mê tín được thúc đẩy bởi OCD cho tôi biết rằng sự lo lắng này đang bảo vệ tôi khỏi bị tổn hại. Đó cũng là bởi vì lo lắng là một phần trong danh tính của tôi. Tôi không nhớ khoảng thời gian mà tôi không lo lắng. Ngay cả trước khi tôi chọn ra phương án mong đợi điều tồi tệ nhất để tránh thất vọng, tôi nhớ mình đã luôn cảm thấy lo lắng. Lo lắng chiếm rất nhiều năng lượng về tinh thần và thể chất – đặc biệt là đối với những người mắc chứng OCD, những người mà lo lắng và những suy nghĩ xâm nhập có thể dẫn đến những hành vi cưỡng chế toàn diện.


Trở nên tốt hơn có nghĩa là tôi có rất nhiều “khoảng trắng” trong tâm trí và sự tạm ngưng lo lắng này khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Nhưng sự lo lắng của tôi không chỉ là một phần bản sắc của riêng tôi mà còn là một phần trong cách tôi liên hệ với những người khác. Giống như nhiều người mắc bệnh tâm thần khác, tôi tìm thấy niềm an ủi trong các không gian trực tuyến dành riêng cho sức khỏe tâm thần. Tôi trở thành bạn của nhiều người vì chúng tôi có chung bệnh tâm thần. Nhiều người tự động liên tưởng tôi với chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và OCD. Khi các triệu chứng của tôi trở nên dễ kiểm soát hơn, gần như biến mất, tôi ngày càng lo lắng về cách mọi người sẽ nhìn nhận tôi. Tôi là ai nếu không phải là một người hay lo lắng?

Rediscovering yourself

I’ve concluded that I hold onto my anxiety the way a child holds onto a safety blanket. I want to grow up, to heal, but I struggle to let it go. I don’t have an easy answer to this, but something that’s made my journey more enjoyable is that I’ve taken the opportunity to rediscover myself. Who am I if not an anxious person? Well, who have I always fantasized about being? What would I do if it weren’t for my anxiety?

I’ve tried to take advantage of my anxiety’s increasingly weak hold on me by doing everything I thought anxiety was holding me back from doing.

 • I take spontaneous walks.

 • I tried scuba diving.

 • I go to more social events (not as much as I’d like to, because of the pandemic, but still).

 • I moved to a different suburb, far away from the literal comfort zone where I grew up.

When assessing risks, I try to think them through carefully instead of letting magical thinking and other cognitive distortions take control.

I ask myself:

 1. What is the worst-case scenario?

 2. What’s the likelihood of that happening?

 3. How can I react if the worst-case scenario comes true?

This helps me make responsible decisions without feeling frozen by my anxiety.

Who am I if not an anxious person? I am myself — just a little more daring, a little more adventurous.

My mental illnesses are only a small part of me.

As I heal, I’ll go on more adventures, take more calculated risks, and live life more fully, but I know I’ll still be me.

Khám phá lại bản thân

Tôi đã kết luận rằng tôi giữ lấy sự lo lắng của mình như cách một đứa trẻ nắm lấy tấm chăn an toàn. Tôi muốn lớn lên, để chữa lành, nhưng tôi đấu tranh để cho nó qua đi. Tôi không có câu trả lời dễ dàng cho điều này, nhưng điều đã làm cho chuyến hành trình của tôi thú vị hơn là tôi đã tận dụng cơ hội để khám phá lại bản thân. Tôi là ai nếu không phải là một người hay lo lắng? Chà, tôi luôn mơ tưởng về mình là ai? Tôi sẽ làm gì nếu điều đó không phải vì sự lo lắng của tôi?

Tôi đã cố gắng tận dụng sự kìm hãm ngày càng yếu của nỗi lo lắng bằng cách làm mọi thứ mà tôi nghĩ rằng sự lo lắng đang ngăn cản tôi làm.

 • Tôi đi dạo một cách tự nhiên.
 • Tôi đã thử lặn biển.
 • Tôi tham dự nhiều sự kiện xã hội hơn (không nhiều như tôi muốn, vì đại dịch, nhưng vẫn vậy).
 •  Tôi chuyển đến một vùng ngoại ô khác, xa vùng an toàn theo đúng nghĩa đen nơi tôi lớn lên.

Khi đánh giá rủi ro, tôi cố gắng suy nghĩ thấu đáo chúng thay vì để sự mê tín và những sai lệch nhận thức khác kiểm soát. Tôi tự hỏi mình:

 • Tình huống xấu nhất là gì?
 •  Khả năng điều đó xảy ra là gì?
 • Làm thế nào tôi có thể phản ứng nếu tình huống xấu nhất trở thành sự thật?

Điều này giúp tôi đưa ra những quyết định có trách nhiệm mà không cảm thấy lo lắng.

Tôi là ai nếu không phải là một người hay lo lắng? Tôi là chính tôi – chỉ là táo bạo hơn một chút, mạo hiểm hơn một chút.

Những căn bệnh tâm thần của tôi chỉ là một phần nhỏ trong tôi.

Khi lành lại, tôi sẽ tham gia nhiều cuộc phiêu lưu hơn, chấp nhận những rủi ro có tính toán hơn và sống một cuộc sống trọn vẹn hơn, nhưng tôi biết tôi vẫn sẽ là chính tôi mà thôi.

—————-

Tác giả: Sian Ferguson 

Loser
WRITTEN BY

Loser

-Làm bạn với Hình và làm tình với Chữ.
- Viết nhưng gì tôi cảm nhận.
- Viết trong khuôn khổ của luật pháp hiện hành.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

One thought on “Tôi Là Ai Nếu Không Phải Là Một Người Hay Lo Lắng Và Suy Nghĩ Quá Nhiều?

 1. Blog của bạn thật có ý nghĩa. Mong rằng bạn hãy truyền tải nhiều thông tin hơn.